[ Student Login | Faculty Login | AV Halls Online | Library Search | Contact Us ]


THE HOLYNAMIAN

HNNews

DALAWANG MAHAHALAGANG KAGANAPAN IDINARAOS NG FIL 21 CLASS

Malaking karangalan para sa mga estudyante ng Filipino 21 (Paghahanda at Ebalwasyon ng mga Kagamitang Instruksyunal) na maging bahagi sa dalawang mahahalagang gawain ng nabanggit na klase. Ang mga Gawain ay naaalinsunod sa layunin ng kurso; nakakagawa ng mga kagamitang panturo at nakapaghahanda ng isang eksibit. Aktwal na kasangkot ang mga estudyante mula pa sa pagplano hanggang sa pagdaos ng worksyap at eksibit.

Noong Pebrero 9, 2008 nilahukan nila ang isang buong araw na "Worksyap sa Paghahanda ng mga Kagamitang Instruksyunal" sa College of Arts and Sciences Conference Room

Itinuro ng mga ispiker mula sa Agricultural Training Institure, (ATI), sina Ms. Merrian Soliva at Ms. Ma. Gracia Pungay, ang paghahanda ng powerpoint presentation at paggawa ng iba’t ibang uri ng papet.

Makabuluhan para sa mga estudyante ang sesyon sa paghahanda ng powerpoint presentation. Natutunan nila ang mga dapat at hindi dapat sa paggamit ng ganitong uri ng teknolohiya sa loob ng klasrum lalung-lalo na ang pagpili ng tamang kulay, font type, style at size at ang paglalagay ng master slide. Kawili-wili naman para sa kanila and sesyon sa paggawa ng iba’t-ibang uri ng papet. Naaliw sila sa paggawa ng paper finger puppet, paper sock at stick puppet.

Sumunod na idinaos ng klase noong Marso 10-12, 2008 sa Bates Bldg. ang eksibit na may temang "Pagiging Malikhain at Mapagkusa sa Kagamitang Pampagtuturo: Hamon sa Makabagong Guro." Sa pagkakataong ito, idinispley ang ilang sariling-likhang kagamitang pampagtuturo ng mga estudyante sa Fil 12 kabilang na rin ang output nila sa worksyap noong ika-9 ng Pebrero.

Bukod sa output ng klase sa Fil 21, naging daan din ang nasabing eksibit para maipakita ang mga malikhaing gawain ng mga estudyante ng mga klase sa Fil 2.

Sa kabuuan, naipahayag ng mga estudyante sa Fil 21 ang kanilang kagalakan dahil naging bahagi sila sa mga nabanggit na gawain. Ayon sa kanila malaking tulong ito sa kanilang paghahanda sa pagiging guro sa hinaharap bukod pa'y nadiskubre rin nila ang kanilang pagkamasining, pagkamilikhain at pagkamapagkusa — mga huwarang gawi at katangian ng isang guro sa bagong henerasyon.More stories...

Copyright © 2015. All rights reserved.
HOLY NAME UNIVERSITY
Janssen Heights, Dampas District, Tagbilaran City, Bohol, Philippines 6300
Information: +63 (38) (Globelines) 501 7731 . 501 0125 . (Cruztelco) 235 3934
Telefax: +63 38 501 7731
Privacy Policy . Terms and Conditions . Contact Us

Last updated: (GMT+0800) August 07, 2013. This site is best viewed using Mozilla Firefox